Všeobecne obchodné podmienky METAL STEEL INDUSTRY, s.r.o.

PRE KÚPU TOVARU a VÝROBKOV (ďalej len produktov)

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline pod číslom vložky: 10528/L 

Platnosť od: 1.10.2013

I. Návrh a uzavretie zmluvy

1.1. Objednávky prijíma dodávateľ od odberateľov výhradne na formulároch predpísaných týmito obchodnými podmienkami, a to písomne osobne alebo poštou na adresu miesta podnikania, alebo elektronicky na e-mail zverejnený na webovej stránke podnikateľa : www.metalsteelind.sk, na ktorej sú súčasne zverejnené tieto podmienky. Predávajúci predkladá kupujúcemu ponuku produktov zahrnutých v cenníku platnom vždy na určitú dobu - jeden rok. Kúpna cena je odsúhlasená kupujúcim ako zmluvná cena a záväznou pre obidve strany sa stáva podpísaním objednávky kupujúcim a jej potvrdením predávajúcim, event podpisom na dodacom liste.

1.2. Odoslaná objednávka je záväzná. Možnosť zrušiť objednávku je možné len do 24 hodín od jej potvrdenia predávajúcim. V prípade zrušenia objednávky po možnej lehote storna objednávky si predávajúci vyhradzuje právo na náhradu spôsobenej škody do výšky 100 % ceny.

1.3. Nie je možné zrušiť objednávku špeciálneho produktu, ktorý nie je štandardne uvedený v katalógu a cenníku predávajúceho. Na takýto produkt predávajúci od kupujúceho preberá zálohu v dohodnutej výške.

1.4. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim a aj predávajúcim.

1.5. Objednávka je podľa povahy vyznačených údajov návrhom na uzavretie zmluvy o kúpe produktov, obsahom návrhu sú aj tieto podmienky.

1.6. Pri prvom objednaní produktov zo strany kupujúceho je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu výpis z obchodného registra a všetky ostatné identifikačné údaje podnikateľského subjektu.

1.7. Ak má kupujúci špeciálne požiadavky na dodávku produktov, prípadne jeho dopravu, táto informácia musí byť súčasťou objednávky.

1.5. Návrh zmluvy je prijatý adresátom - dodávateľom, ak po prevzatí alebo doručení objednávky:

a) potvrdí jej prevzatie,
b) dostaví sa na miesto dodania produktov,
c) urobí akýkoľvek iný výslovný alebo nevyslovený úkon, ktorým prejaví vôľu plniť zmluvu.

II. Predmet a povaha zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy o dodávke produktov je dodávka produktov v rozsahu predmetu činnosti za cenu určenú v cenníku dodávateľa, v dobe určenej v objednávke, alebo neurčitej dobe.

2.3. Rozsah objednávky možno preukázať aj kópiou záznamu z dokumentácie objednávateľa alebo tretej strany o dodaných produktoch.

III. Cena, platobné podmienky a vlastníctvo produktov

3.1. Objednávateľ je povinný dodávateľovi riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v potvrdenej objednávke ak niet písomnej zmluvy, ak cena takto nie je dojednaná, strany sa dohodli na určení ceny podľa cenníka dodávateľa,

3.2. Cenou uvedenou v cenníku sa rozumejú ceny produktov v sklade mieste sídla predávajúceho a bez nákladov na dopravu zo skladu predávajúceho

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, ak sa cena surovín zmení od dátumu uzavretia zmluvy do dátumu zdaniteľného plnenia o viac ako 4 %

3.4. Ak ide o produkty zhotovený pre dodávateľa na objednávku objednávateľa, a nemožno cenu takto určiť, určí cenu tretia osoba, za ktorú strany ustanovujú vybranú osobu podľa čl. VIII týchto podmienok.

3.5. Cena je splatná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi na základe preukázateľného dodania produktov. Splatnosť faktúry ak sa strany nedohodli inak je 15 dní od doručenia faktúry v písomnej alebo elektronickej podobe. Na doručovanie elektronickou cestou sa použijú ustanovenia bodu 1.1. týchto podmienok.

3.6. Cenu hradí objednávateľ podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

3.7. Produkty, ktoré sú predmetom obchodného vzťahu ostávajú majetkom predávajúceho až kým nie je za produkty zaplatená plná kúpna cena. Vlastníctvo produktov prejde na kupujúceho až po zaplatení kúpnej hodnoty v plnej výške, v zmysle § 445 Obchodného zákonníka. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.

IV. Dodanie produktov, záruka, zodpovednosti za škodu a reklamácie

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané produkty riadne a včas, v objednanom množstve a kvalite na miesto určené objednávateľom. Objednávateľ je povinný prevzatie produktov potvrdiť. V prípade ak sú produkty odovzdané na prepravu zasielateľskej spoločnosti, s preukázateľne správnym označením objednávateľa, považuje sa produkt za prevzatý aj bez potvrdenia prevzatia a predávajúci si vyhradzuje právo na účtovanie nákladov spojených s balným a prepravným.

4.2. Predávajúci je povinný dodať produkty v termíne na ktorom sa dohodol s kupujúcim. Dodanie produktov predávajúci zabezpečí najneskôr do dvoch týždňov po prebratí objednávky, ak nebolo v objednávke dohodnuté inak.

4.3. Ak má kupujúci vykonať platbu v prospech predávajúceho, lehota na dodanie produktov začína plynúť až odo dňa pripísania dohodnutej čiastky na bankový účet predávajúceho.

4.4. Reklamácie zjavných chýb produktov, ako aj množstva a druhu produktov, je objednávateľ povinný predložiť pri prevzatí produktov, ak niet odchylného dojednania; reklamácie chýb produktov môže objednávateľ uplatniť len v rozsahu určenom výrobcom produktov.

4.5. Reklamácie produktov v záručnej dobe objednávateľ predloží dodávateľovi písomne alebo elektronicky na dojednanú elektronickú adresu. V prípade mechanického poškodenia produktov, po podpísaní preberacieho protokolu, alebo dodacieho listu sa záruka na chyby produktov spôsobené mechanickým poškodením nevzťahuje. V prípade mechanického poškodenia podľa tohto odseku berie objednávateľ na vedomie, že mu vznikne nárok na náhradu škody výhradne voči osobám, ktoré poškodenie spôsobili.

4.6. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené dopravou, nevhodným skladovaním, skladovaním produktov bez originálneho obalu, neodbornou manipuláciou, nedodržaním inštalačných podmienok neodbornou montážou a faktormi na ktoré predávajúci nemá dosah.

4.7. Záruka končí v okamihu, keď kupujúci alebo tretia strana vykoná úpravy alebo opravyproduktov, zásahy do jednotlivých častí produktov bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany predávajúceho.

4.8. Predávajúci nie je zodpovedný za škody vzniknuté nedodržaním inštrukcií pre montáž, uvedenie do prevádzky a prevádzku.

4.9. Pozáručný servis vykonáva predávajúci.

4.10. Doba poskytovania záruky predávajúcim sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníka a začína plynúť dňom prevzatia produktov od predávajúceho.
4.11. Ostatné povinnosti zmluvných strán pri nárokoch z chýb produktov sa riadia úpravou zodpovednosti za chyby. Objednávateľ je však vždy povinný preukázať primerané opatrenia na predchádzanie nesprávneho používania produktov, alebo jeho používania v rozpore s jeho účelom.

V. Omeškanie

5.1. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením má zhotoviteľ/predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na úhradu, aj v prípade, ak sa výzva vzťahuje len na istinu pohľadávky. Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok na náhradu škody. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním diela/produktov sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,5 % ceny omeškaného diela/produktov, alebo jeho časti za každý deň omeškania. Pokuta je splatná spolu s fakturáciou zostatku ceny produktu. Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok na náhradu škody.

5.2. V prípade omeškania s peňažným plnením strany dojednávajú zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania, ak je zmluva podľa čl. I uzavretá podľa zákona o elektronickom obchode výlučne na základe zmluvných podmienok zverejnených na www.metalsteelind.sk objednávkou prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailom. Nárok na úroky z omeškania sa netýka nároku na náhradu škody vrátane ušlého zisku.

VI. Informačná povinnosť objednávateľa

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak on sám, alebo ktorákoľvek osoba, voči ktorej sa možno domáhať neúčinnosti úklonov objednávateľa alebo náhrady podľa § 42b OZ založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie dodávateľa ako veriteľa pristúpi táto nová obchodná spoločnosť k záväzku objednávateľa.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu, a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na náhradu škody.

VII. Spoločné záväzky a riešenie sporov z viacstranných obchodov

7.1. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 ObZ), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, ods. 2 a § 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti, ako objednávateľ objedná produkty a následne dôjde:

a) k jeho prevzatiu iným členom skupiny podnikateľov,
b) k jeho prevzatiu v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti iného člena skupiny,
c) k jeho prevzatiu v priestoroch spoločnej prevádzky,

predstavuje takéto prevzatie dohodu o vzniku spoločného záväzku v zmysle § 511 Občianskeho zákonníka; ak k úkonu dôjde bez súhlasu pôvodného dlžníka – objednávateľa, predstavuje takéto prevzatie pristúpenie k záväzku v zmysle § 533 OZ.

7.2. Obdobne sa strany dohodli na spoločnom záväzku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá uzavrela zmluvu a jej blízkych osôb, alebo osôb, voči ktorým možno uplatniť návrh podľa § 42b OZ v zmysle § 511 OZ a § 533 OZ.

7.3. Pre riešenie sporov zo spoločných záväzkov alebo viacstranných obchodov, ku ktorým dôjde na základe uzavretia zmluvy a prevzatia diela/produktov podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatní článok IX. týchto podmienok.

VIII. Návrh rozhodcovskej zmluvy pre riešenie sporov s tretími stranami

8.1. Objednávateľ podpísaním/odoslaním objednávky a súhlasom s týmito podmiekami navrhuje súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky podľa čl. IX všetkým osobám, ktoré budú viazané spoločnými záväzkami, ako aj pristúpením k záväzku objednávateľa podľa § 533 OZ.

8.2. Zhotoviteľ/Predávajúci podpísaním/odoslaním cenovej ponuky a návrhu zmluvných podmienok navrhuje súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky podľa čl. IX všetkým osobám, ktoré sú alebo budú zaviazané spoločnými záväzkami s objednávateľom, ako aj pristúpením k záväzku podľa § 533 OZ.

8.3. Návrh podľa ods. 8.1. a 8.2. je záväzný a neodvolateľný, a prijatím zo strany spoločných dlžníkov (osôb spoločne zaviazaných) ako aj fyzických a právnických osôb, ktoré pristúpia k záväzku objednávateľa voči zhotoviteľovi/predávajúcemu, je uzavretá rozhodcovská zmluva podľa čl. IX.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky spory medzi stranami tejto doložky, alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené rozhodcovským súdom tvoreným jediným rozhodcom Mgr. Slavomírom Jančokom, ACIArb, (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) podľa pravidiel SRS JSM.

9.2. Miestom rozhodcovského konania je Zug, rozhodným právom platnosti rozhodcovskej doložky je švajčiarske právo, pričom strany podľa čl. 192 IPRG dojednali vylúčenie preskúmania rozhodcovského rozsudku Švajčiarskym spolkovým súdom, strany sa dohodli na práve požiadať o preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom, ustanoveným vybranou osobou podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM zverejneného v Obchodnom vestníku.

9.3. Strany sa výslovne v zmysle § 34, ods. 3 slovenského ZRK dohodli na tom, že sa rozhodcovský rozsudok bude považovať za vydaný v dojednanom mieste konania, bez ohľadu na miesto jeho podpísania, odoslania a akýchkoľvek iných úkonov rozhodcovského súdu.

9.4. Strany výslovne berú ne vedomie, že na výkon rozhodnutia sa vzťahujú ustanovenia Dohovoru o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí medzi ČSR a Švajčiarskom, vrátane Dodatkového protokolu, ktorý považuje rozhodcovský rozsudok za súdne rozhodnutie.

X. Dodatočné určenie obsahu zmluvy – stabilizačná klauzula

Ak vznikne medzi stranami spor o dodatočné určenie časti zmluvy podľa ObZ rozhodne sa o určení ustanovenia zmluvy v konaní podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM. Strany výslovne vyhlasujú, že dodatočné určenie časti obsahu zmluvy nie je podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej podľa týchto obchodných podmienok.

Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stratí platnosť na základe rozhodnutia súdu, rozhodcu alebo ak čo aj len jedna zo strán namietne proti platnosti tejto zmluvy alebo jej časti dobré mravy, alebo obchodné zvyklosti zachovávané v odvetví, strany v lehote 30 dní nahradia sporné ustanovenie iným ustanovením, čo najbližším jeho pôvodnému obsahu a účelu. V prípade, ak nemožno dosiahnuť dohodu o obsahu takéhoto dodatku, požiadajú strany o sprostredkovanie urovnania vyššie ustanovenú tretiu osobu (čl. 9.1).

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Obchodné podmienky sú záväzné zverejnením SRS JSM podľa čl. IX, zverejnením na www.metalsteelind.sk a zverejnením v sídle dodávateľa , a to dňom prvého zverejnenia.

11.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke dodávateľa v deň odoslania objednávky Objednávateľom. Tieto podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v zmysle zásady venirecontrafactumproprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich časti s dobrými mravmi.

11.3. Objednávateľ odoslaním objednávky udeľuje Dodávateľovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Dodávateľa za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas objednávateľ udeľuje na dobu do jeho odvolania.

JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas