Politika kvality

1. Účel politiky kvality
Vrcholový manažment organizácie považuje riadenie a zabezpečenie kvality v organizácii za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách zákazníkov a pri čoraz prísnejších technických a právnych požiadavkách a predpisoch.

2. Rozsah a predmet politiky kvality
Predmetom politiky kvality sú činnosti a procesy v oblasti výroby a predaja strojárskych výrobkov, CNC kovospracovania, kovotvárnenia a montáže finálnych zostáv.

Stratégia politiky kvality
Prioritným a základným cieľom vyhlásenej politiky kvality je:
• ponuka kvalitných produktov cez systémové procesy, ktoré sú jednotne koordinované a spĺňajú všetky požiadavky vrcholového manažmentu, zákazníka a legislatívy,
• dlhodobý úspech organizácie prostredníctvom spokojného zákazníka, partnerov, štátnych orgánov a inštitúcií,
• spokojnosť zainteresovaných strán organizácie.

3. Podklady systému manažérstva kvality
Základným podkladom manažérstva kvality organizácií je splnenie požiadaviek, prvkov štandardu ISO 9001:2015 a to cez:
• jasne definované kompetencie / zodpovednosti, právomoci/ organizačných zložiek, jednotiek a zamestnancov organizácii
• vnútroorganizačnú dokumentáciu a jej záznamy /príručka kvality, smernice, procedúry, pracovné postupy a technologické pravidlá/
• zvyšovanie povedomia a realizácie v oblasti samokontroly
• zvýšenie úrovne internej a externej komunikácie
• diferencované odmeňovanie podľa dosiahnutých výsledkov k požadovanej kvalite, čase a nákladoch
• sústavné vzdelávanie a zvyšovanie povedomia zamestnancov v oblasti manažérstva kvality a získavania požadovaných zručností a profesionality s cieľom podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní interných a externých zákazníkov

4. Vyhlásenie politiky kvality
Táto časť politiky kvality definuje základné jadro strategických cieľov, na ktoré nadväzujú ciele organizácie a ich organizačných zložiek. Strategický záväzok vrcholového manažmentu:

• Tvorba a implementácia , monitoring a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii.
• Kvalitné vyhotovenie a poskytovanie produktov zodpovedajúcich špecifickým požiadavkám zákazníka, vrcholového manažmentu ako aj technickým a právnym predpisom v požadovanom čase a nákladoch.
• Pravidelné vytvorenie potrebných zdrojov v oblasti ľudského potenciálu /kompetentnosť, povedomie a príprava zamestnancov/, infraštruktúry /budovy, pracovný priestor a súvisiace vybavenie, pracovné zariadenie a podporné služby/ a pracovné prostredie.
• Vytvorenie rámcu strategických cieľov – obrat organizácie, dodanie načas, úroveň spokojnosti zákazníkov, úroveň stavu externých poskytovateľov, stavy zásob, produktivita a efektivita, eliminácia a monitoring nezhôd /nekvalita, chyby, nedostatky, duplicita, nepodarky, reklamácie, sťažnosti zákazníkov a pod./ v oblasti systémových a technických procesoch realizácie a poskytovania produktu.
• Sústavné napredovanie organizácie pri uspokojovaní potrieb zákazníka a upevnenia si postavenia na danom trhu podnikania a to cez ekonomické ukazovatele / obraty, produktivita, rentabilita, náklady a pod./ a nové trendy v oblasti technológie, manažérstva kvality, pravidelným hodnotením rizík organizácie.

Toto sú základné záväzky a strategické ciele vrcholového manažmentu, užšie sú špecifikované cez ciele kvality na ročné obdobie, ktoré a sú prijaté na zasadnutiach Preskúmania manažmentom a sú zverejnené, kde ich plnenie je záväzné pre všetkých zamestnancov, organizačné zložky a jednotky v danej organizácii.

5. Záverečné ustanovenia
Táto politika kvality je implementovaná cez vytvorený systém manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2015, ktorý je a bude nepretržite monitorovaný a jeho efektívnosť bude posudzovaná na pravidelných zasadnutiach Preskúmania manažmentom.

V Dolnom Kubíne dňa 1.1.2019

JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas